کانکس سرویس بهداشتی و آشپزخانه

کانکس های مخصوص سرویس بهداشتی و آشپزخانه می تواند در کنار سایر واحدها بسیار کارا باشد زیرا رفع کننده نیازهای شخصی پرسنل و نیروهای موجود در محل اسکان است. این واحدها با اینجاد یک فضای بهداشتی و یک فضای اختصاصی می تواند مفید واقع گردد. هزینه های احداث این واحدها می تواند به صرفه بوده و از محل های مصرف آن می توان به کارخانه ها، کمپ ها، کارگاه های ثابت و سیار، و همچنین پادگانها و… را نام برد.